Παραδοτέα – Δημοσιεύσεις

Παραδοτέα

 • 1.1: Ολοκληρωμένη βάση περιγραφής και δεδομένων ιστορικής ζήτησης ενέργειας και νερού για τα μικρού και μεσαίου μεγέθους μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά δίκτυα του Αιγαίου Πελάγους
 • 2.1: Ολοκληρωμένη βάση δυναμικού ΑΠΕ. κλιματικών δεδομένων και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα μικρού και μεσαίου μεγέθους μη διασυνδεδεμένα νησιωτικα δίκτυα του Αιγαίου Πελάγους
 • 3.1: Τεχνική έκθεση για σύγχρονες, πράσινες τεχνολογίες κάλυψης ενεργειακών αναγκών και ζήτησης νερού
 • 4.1: Υπολογιστικό εργαλείο προσομοίωσης και διαστασιολόγησης υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ για την ικανοποίηση αναγκών ενέργειας και νερού
 • 4.2: Ολοκληρωμένο εργαλείο διαστασιολόγησης και χωροθέτησης υβριδικών μονάδων ΑΠΕ σε νησιά
 • 5.1: Σύγχρονος πειραματικός υβριδικός σταθμός ΑΠΕ με συμμετοχή μονάδας αφαλάτωσης
 • 6.1: Τεχνική έκθεση αναφορικά με τα αποτελέσματα εφαρμογής του ολοκληρωμένου εργαλείου σχεδιασμού
 • 7.1: Ολοκληρωμένο σχέδιο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και της ζήτησης νερού στα μικρού και μεσαίου μεγέθους νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 • 8.1: Η ιστοσελίδα του έργου
 • 8.6: Εθνικό συμπόσιο
 • 8.7: Διεθνές συμπόσιο

Scientific Papers (Deliverables):

Επιπλέον Δημοσιευμένη Δουλειά:

 • Tzanes, D. Zafirakis, G. A. Xydis, J. K. Kaldellis, An Optimal Hybrid Renewable Energy System Analysis in Aegean Sea Islands. A GIS and a Developer’s Perspective, International Scientific Conference eRA – 10, Piraeus, , Greece, 23 – 25/09/2015
 • Tzanes, D. Zafirakis, G. A. Xydis, J. K. Kaldellis, Techno-economic Analysis for the Optimal Hybrid Renewable Energy based System Planning in Autonomous Islands of Aegean Sea, MESAEP 18th Symposium, Crete, Greece 26-30 September 2015