Έργο Pharos

Project PharosΤο έργο εστιάστηκε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου σχεδιασμού υβριδικού συστήματος, ενισχύοντας της προσπάθειες προς την κατεύθυνση ενός συστήματος στηριζόμενου ενεργειακά στις ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, η αναβάθμιση του εργαστηρίου με την υποδοχήτου πειραματικού σταθμού αφαλάτωσης και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των μελών της ερευνητικής ομάδας στον τομέα των ΑΠΕ με βάση το υπάρχον υβριδικό σύστημα, εξασφάλισε την ποιότητα και τον καινοτόμο χαρακτήρα των αποτελεσμάτων του έργου.

Ειδικότερα, και αναφορικά με τους επιμέρους στόχους και τα καινοτόμα στοιχεία που εισαγάγει η εν λόγω έρευνα, κατά την εκπόνηση του έργου λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα.

  1. Η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου σχεδιασμού για τη μελέτη πληθώρας υβριδικών σχημάτων ΑΠΕ που θα εξασφαλίζουν κάλυψη της ζήτησης σε ενέργεια και νερό σε νησιωτικά δίκτυα διαφορετικών χαρακτηριστικών αναμένεται να παράξει ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στον καθορισμό βέλτιστων και άμεσα εφαρμόσιμων λύσεων.
  2. Η αναβάθμιση της υφιστάμενης πειραματικής μονάδας με την προσθήκη μονάδας αφαλάτωσης προάγει την έρευνα στο πεδίο υβριδικών σχημάτων ΑΠΕ που εγγυώνται επίλυση ταυτόχρονων προβλημάτων όπως η ανεπάρκεια ενεργειακών πόρων και τα φαινόμενα λειψυδρίας.
  3. Η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης της ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας στο ολοκληρωμένο εργαλείου σχεδιασμού που πρόκειται να αναπτυχθεί επίσης αποτελεί καινοτόμο χαρακτηριστικό του εν λόγω έργου.
  4. Η χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) για τη βέλτιστη χωροθέτηση υβριδικών σταθμών ΑΠΕ σε μικρής και μεσαίας κλίμακας νησιωτικές περιοχές αναβαθμίζει σημαντικά τη προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδιασμού.
  5. Η χρήση προηγμένων προγνωστικών εργαλείων και μεθοδολογιών όπως τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, μέθοδος των Δελφών, κ.ά., για τον καθορισμό των μελλοντικών αναγκών σε ενέργεια και νερό αυξάνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας.
  6. Η ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων για δημιουργία μηχανισμών στήριξης θα πιέσει προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός πολυαναμενόμενου νομοθετικού πλαισίου με σκοπό την εφαρμογή υβριδικών λύσεων ΑΠΕ σε ελληνικά νησιά.
  7. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα του εν λόγω έργου αναμένεται να επιβεβαιώσουν τον καθοριστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ολοκληρωμένες λύσεις ΑΠΕ στα μελλοντικά μοντέλα ενεργειακού εφοδιασμού, οδηγώντας προς την κατεύθυνση εφαρμογής παρόμοιων λύσεων όχι μόνο σε απομονωμένα νησιωτικά δίκτυα αλλά και σε επίπεδο εθνικών, κεντρικών δικτύων ηλεκτροπαραγωγής.

Το έργο PHAROS χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στα πλαίσια της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.

Το έργο PHAROS ξεκίνησε στις 01/02/2014 και ολοκληρώθηκε στις 31/10/2015.

 

Νέα – Ανακοινώσεις